Sisukord

Eessõna

I osa. Hagimenetlus tsiviilasjas

1.1. Õigusemõistmine tsiviilasjades

1.2. Menetlusosalised ja pooled

1.3. Menetlusosaliste õigused

1.4. Menetlusosaliste kohustused

1.5. Poolte õigused

1.6. Kolmandad isikud

1.7. Esindaja kohtus

1.8. Kohtumenetluse keel

1.9. Menetlusdokumentide vormistamine

1.10.      Tsiviilasja hind (hagihind)

1.11.      Menetluskulud

1.12.      Riigilõiv

1.13.      Asja läbivaatamise kulud

1.14.      Kohtuvälised kulud

1.15.      Hagi tagamise kautsjon

1.16.      Kajalt ja menetluse taastamise avalduselt tasutav kautsjon

1.17.      Kautsjon menetlustähtaja ennistamise avalduselt

1.18.      Kassatsioonikautsjon

1.19.      Hagi esitamine

1.20.      Hagi tagamine

1.21.      Hagi tagamiseks kohtuliku hüpoteegi seadmine

1.22.      Kinnisasja müük täitemenetluses

1.23.      Hagi tagamise korras vaidlusaluse õigussuhte esialgne reguleerimine perekonnaasjades

1.24.      Hagi tagamise avaldus

1.25.      Hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamine

1.26.      Hagi muutmine

1.27.      Hagide liitmine

1.28.      Haginõuete eraldamine

1.29.      Vastuhagi esitamine

1.30.      Kostja vastus hagile

1.31.      Eksperdiarvamus

1.32.      Kohtuistungilt puudumine

1.33.      Menetluse peatamine ja peatumine

1.34.      Kohtuistung hagimenetluses

1.35.      Korraldav istung (eelistung)

1.36.      Kohtuistung (põhiistung)

1.37.      Kohtuotsuse edasikaebamine ja jõustumine

1.38.      Kohtumääruse edasikaebamine ja jõustumine

1.39.      Lihtsustatud menetlused

1.40.      Kirjalik menetlus poolte nõusolekul

1.41.      Kirjalik menetlus kohtu määramisel.

1.42.      Lihtmenetlus

1.43.      Dokumendimenetlus

1.44.      Hagita menetlus

1.45.      Maksekäsu kiirmenetlus

1.46.      Makseettepanek kiirmenetluse

1.47.      Maksekäsu tegemine

1.48.      Vastuväide makseettepanekule

1.49.      Vastuväide maksekäsule

1.50.      Üleskutsemenetlus

1.51.      Pankrotiasja algatamine

1.52.      Vastus pankrotihoiatusele

1.53.      Pankrotihoiatus

1.54.      Pankrotiavaldus

1.55.      Vastus pankrotiavaldusele

1.56.      Selgitused hagiavalduste koostamise kohta

1.57.      Nõuete ja kohustuste üleminek

1.58.      Täitedokumendid

1.59.      Õigustoimingud enne kohtusse hagiavalduse esitamist

1.60.      Leppetrahvi nõude hoiatus

1.61.      Leppetrahvi nõue

1.62.      Viiviste nõude hoiatus

1.63.      Viiviste nõue

1.64.      Hoiatus lepingutingimustega tekitatud kahju hüvitamise nõude kohta

1.65.      Lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõue

1.66.      Lepingu ülesütlemise hoiatus

1.67.      Avaldus lepingu ülesütlemise kohta

1.68.      Hoiatus lepingust taganemise kohta

1.69.      Avaldus lepingust taganemise kohta

1.70.      Üüri tõstmise teade

1.71.      Avaldus üürikomisjoni üüri tõstmise vaidlustamiseks

1.72.      Üürilepingu ülesütlemisavaldus.

1.73.      Avaldus üürikomisjoni üürilepingu ülesütlemise vaidlustamiseks

1.74.      Vastus üürikomisjoni esitatud avaldusele

1.75.      Avaldus üürikomisjoni võla nõudes ja üürnike väljatõstmise nõudes

1.76.      Avaldus töövaidluskomisjonile

1.77.      Vastus töövaidluskomisjonile

1.78.      Kohtule dokumentide esitamise kord (Justiitsministri 28.detsembri 2005.a. määrus nr 59).

II. osa. Menetlusdokumentide näidised

2.1. Hagiavalduste näidised

2.1.1.   Võla nõue

2.1.2.   Alusetult saadu väljanõue ja omandiõiguse tunnustamise nõue

2.1.3.   Üüritasu ja kommunaalmaksete võla ja kahju hüvitamise nõue

2.1.4.   Äriruumi valduse üleandmise (väljakolimise) nõue ning üürivõla, viiviste ja leppetrahvi nõue

2.1.5.   Võlgnevuse ja viiviste nõue

2.1.6.   Kahju hüvitamise nõue

2.1.7.   Võla ja viiviste nõue ning taotlus hagi tagamiseks

2.1.8.   Alaealise lapse elukoha määramise nõue ja elatise maksmise lõpetamise nõue ning taotlus hagi tagamiseks

2.1.9.   Lapsele elatise nõue

2.1.10.  Abielu lahutuse, ühisvara jagamise ja kaasomandi lõpetamise nõue

2.1.11. Ühisvara jagamise nõue

2.1.12.  Valduse üleandmise ja kostja eluruumist väljatõstmise nõue

2.1.13. Üüri ja kõrvalkulude võlgnevuse nõue ja väljatõstmise nõue

2.1.14. Valduse üleandmise ja väljatõstmise nõue

2.1.15. Korteriühistu otsuste tühistamise nõue

2.1.16. Lepingust taganemise õiguse tunnustamise ja lepingu alusel saadu väljaandmise nõue

2.2. Vastuhagi näidised

2.2.1.   Alusetult saadu tagastamise nõue (vastuhagis)

2.2.2.   Võlgnevuse nõue (vastuhagis)

2.2.3.   Eluruumist väljatõstmise nõue (vastuhagis)

2.3. Vastused hagile

2.3.1.   Vastus üürilepingu tühistamise nõudele

2.3.2.   Vastus võlgnevuse nõudele

2.3.3.   Vastus üürilepingu pikendamise nõudele ning üürilepingu ülesütlemise avalduse ja üüritasu tõstmise teate tühiseks tunnistamise nõudele

2.3.4.   Vastus kahju hüvitamise nõudele

2.4. Taotlused

2.4.1.   Taotlus tõendi võtmiseks tsiviilasja juurde

2.4.2.   Taotlus tunnistaja kutsumiseks kohtusse

2.4.3.   Taotlus ekspertiisi määramiseks

2.4.4.   Küsimused eksperdile

2.4.5.   Menetluse peatamise taotlus

2.4.6.   Hagist loobumine, kompromiss

2.4.7.   Kostja vastus hageja avaldusele menetluse lõpetamise kohta

2.4.8. Kompromissileping

2.4.9. Menetluse taastamise taotlus (kaja)

2.5. Määruskaebus ringkonnakohtusse

III   osa. Väljavõtted Riigikohtu lahenditest

3.1. Üürilepingu ülesütlemise tühiseks tunnistamine ja üürilepingu pikendamine ning üüri tõstmise tühiseks tunnistamine

3.2. Ühisvara jagamine

3.3. Võlgniku kinnisasjale sissenõude pööramine

3.4. Kaasomandi lõpetamine

3.5. Varalise ja mittevaralise kahju hüvitamine

3.6. Kinnistusraamatu kande muutmine

3.7. Valduse rikkumise lõpetamine

3.8. Müügieseme mittevastavus lepingutingimustele

3.9. Kompromissileping ja kahju hüvitamine

3.10.      Kohustuste täitmine ja ülevõtmine

3.11.      Elatise suurendamine

3.12.      Nõude tunnustamine

3.13.      Lepingutingimustele mittevastavus

3.14.      Pankroti väljakuulutamine

3.15.      Pankroti väljakuulutamine

3.16.      Töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamine, tööle ennistamine ning hüvituse nõue

3.17.      Kahju hüvitamise nõue ja vastuhagi

3.18.      Ekslikult väljamakstud palk

3.19.      Töölepingu lõpetamine, hüvituse maksmine, puhkusetasu ja keskmine palk tööraamatu kinnipidamise eest

3.20.      Töötasu nõue osaühingu likvideerimisel

3.21.      Töötajale distsiplinaarkaristuse määramine

3.22.      Töövõtulepingust tulenevad nõuded ja kohustused

3.23.      Enampakkumise kehtetuks tunnistamine ja omandiõiguse tunnustamine

3.24.      Enampakkumise kehtetuks tunnistamine

3.25.      Abikaasade ühine varaline vastutus

3.26.      Eluruumi üürilepingu lõpetamine ja eluruumist väljatõstmine

3.27.      Nõude loovutamine

3.28.      Võlasuhted ja kohustused

3.29.      Aktsiaseltsi nõukogu otsuse kehtetuks tunnistamine

3.30.      Vastulause registriosakonna kandeotsusele

3.31.      Eluruumist väljatõstmine

3.32.      Eluruumi ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine

3.33.      Üürilepingu ülesütlemise vaidlustamine ja vastuhagi eluruumi vabastamiseks

3.34.      Valduse rikkumise kõrvaldamine, märke tegemine kinnistusraamatusse ning vastuhagi üürilepingu tähtaja ja üüri summa kindlaksmääramiseks

3.35.      Kahju hüvitamine